راه و روش تویوتا: “تولید به هنگام – فلسفه حذف تمام و کمال ضایعات” این عبارتی است که تویوتا روش تولید به هنگام خود را با آن توضیح