سفارشی‌سازی راهکارهای نرم‌افزاری؛ آیا یک راهکار برای همه سازمان‌ها مناسب است؟


ممکن است لباس‌هایی وجود داشته باشند که برای هر اندازه‌ای مناسب باشند، اما این مثال یک استثناست و برای تولید محصولات و طراحی خدمات عموماً نیازهای گروه‌های مختلف...
بیشتر